REGULAMIN KARTY UPOMINKOWEJ SKLEPÓW ZABAWKOWYCH„MAŁY ROBINSON”

Słowniczek:
Wydawca:  „ MAŁY ROBINSON” sieć sklepów zabawkowych z siedziba firmy w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 132.
Karta upominkowa „MAŁY ROBINSON”: – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w sklepach zabawkowych „Mały Robinson”
Nabywca – osoba, która w sklepach otrzymuje od Wydawcy Kartę upominkową „MAŁY ROBINSON” w zamian za przekazanie środków pieniężnych;
Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON”
Towary – produkty oferowane do sprzedaży w sklepach zabawkowych „MAŁY ROBINSON”

I. Warunki ogólne

1. Sieć sklepów zabawkowych „MAŁY ROBINSON” zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty upominkowej  „MAŁY ROBINSON” w celu realizacji jej w sklepach zabawkowych „MAŁY ROBINSON”
2. Przekazanie Nabywcy Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON” może być dokonane w sklepach zabawkowych „MAŁY ROBINSON”
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania sklepom zabawkowym „MAŁY ROBINSON” środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON” .
4. Karta upominkowa „MAŁY ROBINSON”  może być użyta wyłącznie w sklepach zabawkowych „MAŁY ROBINSON”
5. Karta upominkowa „MAŁY ROBINSON”  nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona sklepach zabawkowych „MAŁY ROBINSON”.
6. Sklepy zabawkowe „MAŁY ROBINSON” nie ponoszą odpowiedzialności za Karty upominkowe „MAŁY ROBINSON”, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.
7. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do sklepów zabawkowych „ MAŁY ROBINSON” z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON”.
8. Karta upominkowa „MAŁY ROBINSON”  jest kartą ważną przez okres 12 miesięcy od dnia jej zakupu.

II. Zasady korzystania z Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON”
1. Sklepy zabawkowe „MAŁY ROBINSON”  przyjmują do realizacji w sklepach  zabawkowych „MAŁY ROBINSON” wyłącznie Karty upominkowe „MAŁY ROBINSON” nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
2. Przy realizacji Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON”, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON”. Reszta środków pieniężnych pozostaje na Karcie.
3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON”  .
4. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą upominkową „MAŁY ROBINSON”  wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON”
5. Sklepy zabawkowe „MAŁY ROBINSON” maJą prawo odmówić realizacji Karty upominkowej  „MAŁY ROBINSON” w przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON”  (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym GiftPlus, uszkodzenia Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON” w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie, w innych przypadkach niezawinionych przez sklepy zabawkowe „MAŁY ROBINSON”).

III. Rodzaje, aktywacja i doładowywanie Kart upominkowych „MAŁY ROBINSON”
1. Aktywacja Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON” następuje w sklepach zabawkowych „MAŁY ROBINSON” nabywca otrzymuje już aktywną kartę.
2. Doładowania Karty upominkowej  „MAŁY ROBINSON” można dokonać bezpośrednio w sklepach zabawkowych „MAŁY ROBINSON”.
3. Potwierdzeniem dokonania doładowania Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON”  w sklepach zabawkowych „MAŁY ROBINSON” jest paragon niefiskalny lub faktura.
4. Karta upominkowa  „MAŁY ROBINSON” może został doładowana kwotą minimalną 30 PLN i maksymalnie kwotą 500 PLN

IV. Rozliczenia Kart upominkowych „MAŁY ROBINSON”
1. Nabywca w chwili wydania Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON”  otrzymuje od sieci sklepów „MAŁY ROBINSON” paragon niefiskalny lub faktura potwierdzająca nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON”.
2. Po realizacji Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON”  , Użytkownik otrzymuje paragon fiskalny za zakupiony towar oraz potwierdzenie transakcji kartą z aktualną wartością Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON”.
3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty upominkowej „MAŁY ROBINSON”. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w sklepach zabawkowych „MAŁY ROBINSON”

V. Zwrot Towarów
1. W przypadku zwrotu Towarów dokonywanych w sklepach zabawkowych „MAŁY ROBINSON”, Użytkownik w zamian otrzyma Kartę upominkową „MAŁY ROBINSON”, na równowartość zwracanych Towarów.
2. Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika oryginału paragonu fiskalnego lub oryginału faktury, potwierdzającego otrzymanie zakupionego Towaru.
3. Karta upominkowa  „MAŁY ROBINSON” nie podlega zwrotowi.

VI. Postanowienia końcowe
1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Karty upominkowej  „MAŁY ROBINSON” oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Wydanie Karty upominkowej  „MAŁY ROBINSON” nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
3. Karta upominkowa „MAŁY ROBINSON”  w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta upominkowa „MAŁY ROBINSON”  jest elektroniczna formą bonu towarowego.
4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowych pod adresem www.malyrobinson.pl oraz w sklepach „MAŁY ROBINSON”. Pracownicy sklepów „MAŁY ROBINSON” mają obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
6. Sieć sklepów zabawkowych „MAŁY ROBINSON” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez sieć sklepów zabawkowych „MAŁY ROBINSON”, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w sklepach zabawkowych „MAŁY ROBINSON” oraz na stronie internetowej www.malyrobinson.pl